Log inRegister
Editorial articles:   All (1636)   DS (222)   Society (266)   Culture (734)   International (35)   Shopping (55)

Society 23 may 2022 by David

24 maj lyfter vi Pansexualitet – Attraktion och åtrå oberoende av kön

Dagens sexualnorm förutsätter att sexualitet ska utgå från kön – Och kön förväntas också vara på vissa sätt. Dessa föreställningar begränsar förståelsen för hur vi kan vara som människor. Därför är det viktigt att synliggöra och lyfta grupper som marginaliseras av dessa normer. I detta kan vi tala om pansexualitet – attraktion och åtrå oberoende av kön. Den 24 maj är Pansexual and Panromantic Awareness Day, en dag för att lite extra uppmärksamma och visa solidaritet med pansexuella och panromantiska personer.

Sexualiteten kan ha att göra med många aspekter i en människas liv: Hur en vill leva, vad som utgör sexuella fokus, relationsdynamiker, hur en förstår sig själv, uppfattningar om romantik, hur sexualiteten uttrycks, huruvida sexualiteten är konstant eller fluid, med mera. Samtidigt som det finns en mängd olika sätt att vara sexuell på så är det populärkulturella språket om sexualitet väldigt förenklat med bara en handfull alldagliga termer som vi förväntas beskriva oss med. Under dagens sexualnorm förväntas sexualitet vara kopplat till kön; individens sexualitet förväntas kunna förklaras utifrån vilket kön hens partner har. Att beskriva sig utifrån ett fåtal enkla könsattraktionsbegrepp (hetero-, bi- och homosexualitet) verkar fungera acceptabelt för samhällsmajoriteten och även för de grupper som bryter mot sexualnormer på sätt som inte står i motsats till att ens sexuella läggning handlar om något specifikt kön.

Men vad händer med de grupper där kön inte är relevant, de vars sexualiteter i grunden definieras av något annat än könsattraktion och de som inte går att klämma in i tankesätt som förutsätter att alla är antingen "det ena" eller "det andra" könet? Här skaver dagens sexualnorm – dessa grupper "faller bort". När dessa ska beskriva sig i populärkulturella sammanhang blir det viktigt att ha tillgång till begrepp som kan omfatta mer än normativa könsbegär.

Finns det då något populärkulturellt etablerat begrepp som kan användas? Utöver det svåra begreppet queer så kan det ses som att det finns en frigörande potential i begreppet pansexualitet som avser attraktion och åtrå oberoende av kön. Pansexualitetsbegeppet uppkom 1970 utifrån behovet av att kunna tala om icke-könsbundna begär på ett konstruktivt sätt, frigjort från de psykiatriska sjukdomstankesätt som rådde på den tiden. Och uppenbarligen behövs det än idag.

Vad innebär då pansexualiteten? Sexualitet oberoende av kön kan fånga flera företeelser, exempelvis attraktion till specifika personer istället för generell attraktion till något kön eller en "könsblindhet" där personers kön inte inverkar – såsom då begär utgår från något annat som inte är associerat till kön. Begreppet pansexualitet möjliggör att benämna både begär bortom kön och dragning till personer bortom tvåkönsnormen då sexualitet oberoende av kön öppnar upp för partners av alla kön. Det har sedan tidigt förekommit för att benämna sexualitet bortom kön som förekommit i sexuella subkulturer, såsom BDSM-kultur.

På så sätt kan begreppet pansexualitet ses som viktigt både för individens frigörelse och för att på ett strukturellt plan kunna belysa dagens sexualnorm. Den 24 maj är det Pansexual and Panromantic Awareness Day, en dag för att lite extra uppmärksamma och lyfta pansexuella och panromantiska personer. En symbol för synlighet är pansexualitetsflaggan, vars färger symboliserar den pansexuella egenskapen att partners kan vara av alla kön. Passa på att visa egen stolthet och solidaritet med andra i din närhet!


Referenser / mer läsning:
  • Firestone, S. (1970). The Dialectic of Sex: A Case for Feminist Revolution. New York: William Morrow and Company.
  • Hill, M. J., & Jones, B. E. (2002). Mental health issues in lesbian, gay, bisexual, and transgender communities. Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
  • Marshall Cavendish (2010). Sex and Society. New York: Cavendish Square.
  • Elizabeth, Autumn (2016). Pansexuality. In A. E. Goldberg (Ed.), The Sage encyclopedia of LGBTQ studies (pp. 833–835). London: Sage.

Se även: Förr kyrkan, sedan Freud, idag starka normer: En granskning av nutidens marginalisering av sexuella minoriteter

David
23 may 2022